Joanna Bereznowska-Bulas Kancelaria Adwokacka
drukujprint

Oferta

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Doświadczenie kancelarii obejmuje reprezentowanie interesów Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Często właśnie te sprawy okazują się najbardziej emocjonalnymi, a co za tym idzie wymagającymi empatii i odpowiedniego podejścia, które z całą pewnością znajdziecie Państwo w tej kancelarii. Reprezentacja Klientów gwarantuje uczestnictwo we wszelkich czynnościach, rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie wniosków/pozwów, a także niezbędnych pism procesowych.

Kancelaria świadczy w tym zakresie usługi m. in. w takich sprawach jak:

Prawo spadkowe:

Kancelaria dba nie tylko o prawa ludzi żyjących, ale także o uszanowanie woli osób zmarłych, z czym związana jest obsługa Klientów dochodzących roszczeń na gruncie prawa spadkowego.Kancelaria świadczy w tym zakresie m. in. usługi dotyczące spadków, darowizn, testamentów, zapisów.

Prawo cywilne i gospodarcze:

Wśród szerokiego zakresu usług, Kancelaria oferuje między innym obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dokładając wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki poprowadzić każdą sprawę. Reprezentuje interesy zarówno powodów i pozwanych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Kancelaria zapewnia także Klientom sporządzanie i opiniowanie treści umów kodeksowych i pozakodeksowych. Klienci reprezentowani są zarówno na etapie negocjacji przed procesowych, w toku postępowania przed sądem, jak również na dalszym etapie w postępowaniach egzekucyjnych.

W zakres usług wchodzą przede wszystkim:

Prawo karne, karne skarbowe i karne wykonawcze, wykroczenia:

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług polegających na reprezentacji Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego, a także tych dotyczących wykroczeń. Reprezentuje interesy zarówno osoby podejrzanej lub oskarżonej, jak również prawa osób pokrzywdzonych. Obsługa w tym zakresie obejmuje zarówno postępowania przygotowawcze, jak i na dalszym etapie przed sądem. Działania podejmowane są nie tylko do prawomocnego zakończenia sprawy, ale również na etapie tzw. wykonawczym. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie ubiegania się o możliwość odbywania kary w tzw. Systemie Dozoru Elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary czy uzyskania przerwy w odbywaniu kary.

Zakres usług w tym zakresie obejmuje m. in.:

Prawo administracyjne:

Na zlecenie Klientów prowadzę także wszelkie sprawy toczące się w urzędach wojewódzkich, starostwach powiatowych, urzędach miejskich, urzędach gminnych oraz wszelkich instytucjach rozstrzygających sprawy w drodze indywidualnych decyzcji administracyjnych. Klientom zapewnione jest wsparcie również toku postępowań przed sądami administracyjnymi.

Zakres usług w tym zakresie to m. in.:

Postępowania przed sądem:

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych Klientów, prowadząc także szereg czynności zmierzających do polubownego rozwiązania sporów, jeszcze na etapie przedsądowym. W sytuacjach, w których konsensus na tym etapie nie jest możliwy, kancelaria gwarantuje reprezentacje interesu Klientów w trakcie całego postępowania sądowego przed wszystkimi sądami i w każdej instancji, a także w postępowaniach mediacyjnych przed mediatorem sądowym.

W ramach prowadzenia sprawy opracowywana jest dla każdego Klienta indywidualna strategia procesowa, obejmująca wszystkie etapy postępowania, nie tylko do jego prawomocnego zakończenia, ale także na etapie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania należności. Na każdym z tych etapów dokładam wszelkich starań, aby każdy Klient był zorientowany w swojej sytuacji, a także poinformowany o dalszych działaniach w sprawie.

Cennik

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i taktyki, a co za tym idzie każdorazowo wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną ustalane jest z Klientem indywidualnie, po zapoznaniu się ze sprawą. Kancelaria zapewnia jasne i precyzyjne warunki współpracy na każdym etapie, w tym dotyczących wysokości wynagrodzenia i wszelkich opłat związanych ze sprawą.

Koszt jednorazowej porady prawnej kształtuje się w okolicach około 100-150 złotych netto. W przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia, koszt porady wliczany jest w wynagrodzenie za prowadzenie spawy.